Sopimus- ja palveluehdot

Yleiset sopimus- ja palveluehdot 15.5.2020

 

1 Soveltaminen ja määritelmät

1.1 Soveltaminen

Näitä sopimusehtoja sovelletaan Kuippanan elämyspalvelut Oy:n  (myöhemmin toimittaja)  asiakkaalle tuottamiin palveluihin. Palvelulla tarkoitetaan näissä sopimusehdoissa ampumakoulutoimintaa, asiantuntijapalveluita, tilaisuuksien ja tapahtumien järjestämistä. Näitä palveluehtoja sovelletaan tilaukseen, ellei kirjallisesti ole toisin sovittu.

1.2 Asiakas

Asiakkaalla tarkoitetaan yritystä, yhteisöä tai kuluttajaa, joka tilaa toimittajalta palveluita erillisen sopimuksen mukaan tai osallistuu toimittajan tuottamiin palveluihin.

1.3 Toimittaja

Toimittajalla tarkoitetaan Kuippanan elämyspalvelut Oy:tä, mikä tuottaa asiakkaan tilaamia palveluja sopimuksen mukaisesti tai järjestää omia tapahtumia mihin asiakas voi osallistua.

1.4 Tilaus ja palvelu

Tilauksella tarkoitetaan asiakkaan tekemää sähköistä tai muunlaista palveluiden tilausta toimittajalta.

Palvelulla tarkoitetaan toimittajan tuottamaa tapahtumaa, tilaisuutta, ampumakoulutoimintaa tai asiantuntijapalveluita.

1.5 Lainsäädäntö

Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lainsäädäntöä.

 

2 Sopimuksen tekeminen

2.1 Asiakastiedot

Asiakkaan tulee toimittaa toimittajan vaatimat asiakastiedot viimeistään tilauksen tehdessään. Asiakkaan on viipymättä ilmoitettava toimittajalle muutoksista asiakastiedoissa. Asiakas vastaa siitä, että asiakastiedot ovat oikeat.

2.2 Tilaustiedot

Asiakkaan on luovutettava toimittajan pyytämät tiedot palvelun toteuttamiseksi.

Toimittaja luovuttaa asiakkaalle tarvittavat tiedot palvelun toteuttamista koskien.

2.3 Sopimus

Sopimus katsotaan tehdyksi, kun asiakas hyväksyy sähköisesti toimittajan tarjouksen tai ilmoittautuu toimittajan järjestämään palveluun tai allekirjoittaa sopimusasiakirjan tai tekee tilauksen verkkokaupassa.

 

3 Palvelun toimitus

3.1 Toimitusaika

Toimittaja sitoutuu tuottamaan palvelun sovittuna ajankohtana asiakkaan ja toimittajan sopimalla tavalla.

3.2 Palvelun toteuttamispaikka

Jos palvelu järjestetään asiakkaan valitsemassa paikassa, vastaa asiakas paikan soveltuvuudesta palvelun tuottamiseen.

 

4 Turvallisuus

4.1 Varusteet

Asiakkaan on käytettävä toimittajan edellyttämiä suojavarusteita palveluita käytettäessä.

4.2 Ampuma-aseet

Asiakas on vastuussa oman ampuma-aseen säilyttämisestä ja kuljettamisesta asianmukaisesti. Ampuma-aseen on oltava teknisesti sellaisessa kunnossa, että sitä voidaan käyttää turvallisesti.

4.3 Ampumatarvikkeet

Asiakas ei saa pitää hallussaan koulutuspäivän aikana patruunoita, vaan kouluttaja luovuttaa patruunoita tarpeen mukaan ennen kulloistakin ammuntaa.

Koulutuspäivään sisältyvät haulikon patruunoista 12 kaliiberiset, kiväärin patruunoista 22. LR ja .308 kaliiberiset. Mikäli asiakas käyttää koulutuspäivässä muuta kaliiberia kuin aiemmin mainittu, vastaa hän itse patruunoiden hankkimisesta.

Asiakkaan itse hankkimien ampumatarvikkeiden on oltava teknisesti sellaisessa kunnossa, että niitä voidaan käyttää turvallisesti.

4.4 Turvallisuusohjeet

Asiakkaan on noudatettava palvelua käyttäessään toimittajan määräämiä turvallisuusohjeita. Mikäli asiakas ei noudata turvallisuusohjeita, on toimittajalla oikeus keskeyttää palvelu tai poistaa asiakas palvelusta.

Kouluttajalla on oikeus kieltää teknisesti epäkunnossa olevan tai huoltamattoman aseen käyttämisen tapahtumassa tai asiakkaan omien ampumatarvikkeiden käytön, jos ne aiheuttavat vaaraa käyttäjällä tai muille osallistujille tai kolmannelle osapuolelle.

Koulutuspäivässä kouluttajat vastaavat turvallisuusohjeiden noudattamisesta ja voivat tarvittaessa määrätä uusia turvallisuusohjeita turvallisen ammunnan varmistamiseksi.

4.5 Vakuutukset

Toimittajalla on vastuuvakuutus, mikä korvaa kolmannelle osapuolelle aiheutuneet vahingot. Koulutuspäivässä asiakkaalle itselleen sattuneet vahingot korvataan ensisijaisesti hänen omasta vakuutuksestaan.

Asiakas on velvollinen korvaamaan aiheuttamansa vahingon silloin, kun se on aiheutunut turvallisuusohjeiden tahallisesta laiminlyömisestä, varomattomuudesta tai piittaamattomuudesta.

 

5 Reklamaatiot ja palvelun estyminen

5.1 Palvelun virhe

Mikäli toimittaja ei tuota tilattua palvelua sopimuksen mukaisesti tai palvelu ei laadullisesti täytä sovittua, on palvelussa laatupoikkeama. Laatupoikkeamasta on välittömästi ilmoitettava toimittajalle. Toimittajan tulee ryhtyä korjaaviin toimenpiteisiin mahdollisimman nopeasti.

Toimittajan katsotaan täyttävän asiakkaan tilausvaatimukset, jos asiakas ei ilmoita palvelun laatupoikkeamasta 14 päivän kuluessa palvelun toteuttamisesta.

5.2 Toimittajan este

Toimittaja pidättää oikeuden perua, siirtää tai muuttaa tilattua palvelua toimittajan työntekijän sairauden, lakon tai muun pätevän syyn vuoksi ollessa estynyt toteuttamasta palvelua. Toimittaja ei vastaa kouluttajan ollessa pätevästä syystä estynyt asiakkaalle mahdollisesti aiheutuneista vahingoista.

Toimittaja pidättää oikeuden perua, siirtää tai muuttaa järjestämäänsä palvelua, kun asiakasmäärä ei ole riittävä palvelun toteuttamiseen.

Toimittajan estyessä tuottamasta palvelua asiakkaalle, palautetaan asiakkaalle palvelustaan maksama hinta, jos korvaavaa päivää ei saada sovittua kohtuullisen ajan puitteissa.

5.3 Asiakkaan este

Asiakkaan on ilmoitettava palvelun tuottamiseen vaikuttavasta esteestä välittömästi sen tietoon saatuaan.

Jos este ilmenee alle seitsemän (7) vuorokautta ennen sovittua palvelun toteuttamista on toimittajalla oikeus periä kohtuullinen korvaus syntyneistä kuluista, mikä on neljäkymmentä (40) prosenttia palvelun hinnasta.

 

6 Veloitusperusteet

6.1 Hinnoittelu

Tilaustapahtumien hinnat sovitaan erikseen ja ne eivät näy julkisesti kotisivuilla tai verkkokaupassa. Julkisesti verkkokaupassa myynnissä olevat palvelut ovat valmiiksi hinnoiteltuja.

6.2 Veloitusperuste

Veloitusperuste syntyy, kun asiakas tekee tilauksen. Toimittajalle on oikeus periä palvelun maksu kokonaisuudessaan ennen palvelun tuottamista.

6.3 Arvonlisävero

Hintaan lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero ja palvelun tai tuotteen hinnoittelusta käy julki sisältääkö hinta arvonlisäveron.

6.4 Laskutus

Asiakkaan tulee maksaa lasku laskuun merkittyyn eräpäivään mennessä. Jos asiakas ylittää ennalta sovitun luottorajan tai laskutuskaudelle kertyy maksuja poikkeuksellisen paljon, niin toimittaja voi laskuttaa asiakasta normaalista laskutusaikataulusta poikkeavasti.

Asiakkaan valitessa laskun tai osalaskun maksutavaksi verkkokaupassa asiakas hyväksyy saatavan siirtymisen maksupalvelun tarjoavalle kolmannelle osapuolelle perittäväksi.

6.5 Laskun laiminlyönti

Jos asiakas ei maksa laskuaan laskuun merkittyyn eräpäivään mennessä, on toimittajalla oikeus laskuttaa kaikki saatavansa asiakkaalta välittömästi. Toimittajalla on oikeus purkaa sopimus yksipuolisesti kirjallisella ilmoituksella edellä kuvatussa tilanteessa.

6.6 Ennakko- ja vakuusmaksu

Asiakkaalta voidaan periä ennakko- tai vakuusmaksu. Toimittajalla on oikeus tarkistaa asiakkaan luotto- sekä muut rekisteröintitiedot ennen sopimuksen syntymistä ja sopimuksen voimassaoloaikana.

Toimittaja voi harkintansa mukaan vaatia asiakkaalta ennakko- tai vakuusmaksun tuotettavasta palvelusta.

Toimittaja ei maksa korkoa ennakkomaksulle. Toimittaja perii ennakko- tai vakuusmaksusta erääntyneet saatavansa viivästyskorkoineen ja perimiskuluineen. Toimittaja palauttaa ennakko- tai vakuusmaksun asiakkaan vaatimuksesta heti kun ennakko- tai vakuusmaksun perusteena oleva velka on suoritettu kokonaisuudessaan toimittajalle. Erikseen sovittaessa asiakkaan kanssa ennakko- tai vakuusmaksu voidaan käyttää laskun maksamiseen.

6.7 Korvaus palvelun käyttämättä jättämisestä

Toimittaja voi periä kohtuullisen korvauksen eli neljäkymmentä (40) prosenttia sovitusta hinnasta, jos asiakas peruu palvelun alle seitsemän (7) vuorokautta palvelun toteuttamisesta tai tilaustapahtuman kohdalla erikseen ilmoitetun ajankohdan jälkeen.

Jos asiakas jättää palvelun käyttämättä eikä ilmoita siitä toimittajalle ennen palvelun tuottamista, ei toimittajalla ole velvollisuutta palauttaa palvelusta maksettua hintaa.

Asiakkaan maksaessa liikuntaedulla palvelun, toimittaja ei ole velvollinen palauttamaan palvelusta maksettua hintaa, jos asiakas on estynyt osallistumaan kyseisen palvelun toteuttamispäivään. Tällöin palvelu muutetaan lahjakortiksi, jonka voimassa oloaika on yksi (1) vuosi

6.7.1 Palvelun siirtäminen

Toimittaja siirtää myymänsä palvelun veloituksesta yhden (1) kerran, jos palvelun tilannut asiakas asian ilmaisee seitsemän (7) vuorokautta ennen palvelun toteuttamista. Jos siirtopyyntö tulee alle seitsemän (7) vuorokautta palvelun toteuttamisesta, niin toimittaja voi periä kohtuullisen korvauksen eli neljäkymmentä (40) prosenttia sovitusta hinnasta. Muussa tapauksessa toimittaja voi periä kohtuullisen korvauksen per siirto eli kymmnenen (10) euroa ennen seitsemän (7) vuorokautta palvelun toteuttamista pyydetyistä siirroista.

6.8 Alennukset

Alennukset ovat voimassa toimittajan määrittelemien ehtojen mukaisesti. Asiakkaan hankkimien panosten ja niiden käyttäminen koulupäivässä ei oikeuta alennukseen palvelun tai tuotteen hinnasta. Jos asiakkaalla on erikoisruokavalio, mikä johtuu ruoka-aineallergiasta tai hän noudattaa vapaaehtoisesti tiettyä ruokavaliota eikä voi syödä toimittajan tarjoamia ruokia sen vuoksi, niin asiakas ei ole oikeutettu alennukseen palvelun tai tuotteen hinnasta.

6.9 Perittävien siirtäminen

Toimittaja voi siirtää saataviensa perinnän kolmannelle osapuolelle kuten perintätoimistolle.

 

7 Salassapito ja tietoturvallisuus

7.1 Sopijapuolten salassapitovelvollisuus

Sopijapuolet sitoutuvat pitämään salassa sopimuksen sisällön ja sopimussuhteen aikana saamansa luottamukselliset tiedot ja olemaan käyttämättä tällaista tietoa mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin sopimuksen mukaisten velvollisuuksien täyttämiseen.

7.2 Koulutusmateriaali

Asiakkaille mahdollisesti jaettava koulutusmateriaali on Kuippanan elämyspalvelut Oy:n omaisuutta ja sen kopioiminen, jakelu ja luovuttaminen muuhun käyttöön ilman toimittajan kirjallista lupaa on kielletty.

 

8 Ylivoimainen este

8.1 Ylivoimainen este (Force Majeure)

Palvelunmyyjä ei vastaa viivästyksistä ja vahingoista, jotka johtuvat palvelunmyyjän vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta esteestä, jota palvelunmyyjän ei kohtuudella voida edellyttää ottaneen huomioon sopimuksentekohetkellä ja jonka seurauksia palvelunmyyjä ei myöskään kohtuudella olisi voinut välttää tai voittaa.

Palvelunmyyjän on viipymättä ilmoitettava ylivoimaisesta esteestä kirjallisesti palvelunostajalle, samoin kuin esteen lakkaamisesta välittömästi sen tietoonsa saatuaan.

 

9 Sopimuksen päättäminen

9.1 Sopimuksen päättäminen

Sopimus katsotaan päättyneeksi, kun toimittaja on toteuttanut palvelun ellei muuta ole kirjallisesti sovittu.

9.2 Sopimuksen purkaminen

Toimittajalla  on oikeus purkaa sopimus välittömästi, kun

  • asiakasta haetaan konkurssiin tai yrityssaneeraukseen tai asetetaan selvitystilaan.
  • asiakas on laiminlyönyt tai jättänyt noudattamatta sopimusta olennaisesti.
  • viranomainen on todennut asiakkaan syyllistyneen rikolliseen toimintaan.

9.3 Sopimusehtojen muuttumisesta ilmoittaminen

Asiakas saa kirjallisen ilmoituksen uusista palveluehdoista viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen voimaantuloa. Uusia sopimusehtoja sovelletaan myös ennen sen voimaantuloa tehtyihin sopimuksiin. Asiakkaalla on oikeus purkaa sopimus ilman irtisanomisaikaa ennen uusien sopimusehtojen voimaantuloa.

9.4 Oikeuspaikka

Sopijapuolet pyrkivät ratkaisemaan tästä sopimuksesta aiheutuvat erimielisyydet neuvotteluteitse. Jos sopijapuolet eivät pääse neuvotteluissa yksimielisyyteen, niin riidat ratkaistaan ensimmäisenä oikeusasteena Kuippanan elämyspalvelut Oy:n kotipaikan käräjäoikeudessa.

9.5 Ilmoitukset

Sopijapuolten tulee lähettää sopimukseen liittyvät ilmoitukset ja reklamoinnit kirjallisesti. Sähköpostin katsotaan vastaavan kirjallista muotoa

9.6 Sopimusehtojen muuttaminen

Toimittaja voi muuttaa palveluehtoja, kun muutos perustuu lainsäädäntöön, viranomaisen päätökseen tai ennalta arvaamattomaan olosuhteeseen. Toimittajalla on oikeus myös välittömiin muutoksiin, jotka eivät vaikuta sopimuksen keskeiseen sisältöön, kun sopimusta arvioidaan kokonaisuutena.

9.7 Voimaantulo

Nämä palveluehdot tulevat voimaan 15.5.2020 ja ovat voimassa toistaiseksi tai kunnes uudet palveluehdot otetaan käyttöön.

Jaa