Rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/1999) 10 §
Laadittu 18.4.2018

1. Rekisterin pitäjä

Kuippanan elämyspalvelut Oy (Y-tunnus 2909465-3)
Mäntymäentie 3, 29250 Nakkila
rannikko@haulikkokoulu.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Kai Hämäläinen
Mäntymäentie 3, 29250 Nakkila
rannikko@haulikkokoulu.fi

3. Rekisterin nimi

Kuippanan elämyspalvelut Oy:n asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Kuippanan elämyspalvelut Oy:n asiakasrekisterin tarkoituksena on asiakas- ja palvelusuhteen hoitaminen, Kuippanan elämyspalveluiden ja sen yhteistyökumppaneiden palveluiden ja tuotteiden tarjoaminen sekä olemassa olevien ja tulevien palveluiden ja tuotteiden laadun varmentaminen, ylläpitäminen ja kehittäminen.

Edellä mainituissa tarkoituksissa henkilötietoja voidaan käsitellä asiakassuhteiden sekä palveluiden ja tuotteiden käytön analysoimiseksi, tarjoamiseksi ja kehittämiseksi, tilastointiin ja asiakasviestintään. Henkilötietoja voidaan käyttää myös tuotteiden ja palveluiden markkinointiin sekä mielipide- ja markkinatutkimuksiin.

Asiakasrekisterin ylläpitäminen ja säilyttäminen voidaan ulkoistaa kolmannelle osapuolelle.

Kuippanan elämyspalvelut Oy noudattaa henkilötietojen käsittelyssä henkilötietolakia.

5. Rekisterin tietosisältö

Asiakasrekisteri sisältää seuraavia tietoja henkilöstä kuten:

  • Henkilön etu- ja sukunimi
  • Postiosoite
  • Sähköpostiosoite
  • Puhelinnumero
  • Tiedot tilatuista palveluista ja tuotteista
  • Haulikko- ja KivääriPro -palveluiden henkilökohtaiset valmennustiedot
  • Asiakassuhteessa syntyneet asiointitiedot kuten sähköpostiviestit, muut kirjalliset viestit ja puhelutallenteet

Arkaluontoisia tietoja käsitellään Henkilötietolain (523/1999) 3. luvun sisältämien pykälien mukaisesti.

6.  Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilöä koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti henkilöltä itseltään tullessaan Kuippanan elämyspalvelut Oy:n asiakkaaksi, käyttäessään palveluita, tilatessaan tuotteita tai muun asiallisen yhteyden syntyessä Kuippanan elämyspalvelut Oy:n ja henkilön välille kuten henkilön osallistuessa Kuippanan elämyspalvelut Oy:n järjestämään arvontaan tai kilpailuun tai tiedustellessaan saatavilla olevia palveluita ja tuotteita.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille ilman henkilön kirjallista suostumusta. Asiakasrekisteriä käsittelee Kuippanan elämyspalvelut Oy:n henkilöstö aiemmissa kohdissa kuvatuissa tilanteissa.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Asiakasrekisterin henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle ilman henkilön kirjallista suostumusta.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Asiakasrekisterin manuaaliseen aineistoon on pääsy estetty asiattomilta säilyttämällä ne lukitussa tilassa kaikissa toimipaikoissa. Sähköisessä muodossa olevat henkilötiedot ovat suojattu yleisesti hyväksyttävin ja kohtuullisin teknisin keinoin kuten palomuurein ja salasanoin.

10. Tarkastus- kielto- ja korjausoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkistaa, mitä tietoja hänestä on tallennettu asiakasrekisteriin. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna kohdassa 2 ilmoitetulle rekisterinhoitajalle. Jos tarkastuspyyntö tehdään useammin kuin kerran kalenterivuodessa, niin Kuippanan elämyspalvelut Oy saa periä kohtuullisen korvauksen tietojen luovuttamisesta.

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käsittely ja luovuttaminen suoramainontaa, etämyyntiä ja suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimuksia varten ilmoittamalla kiellosta kohdassa 2 ilmoitetulle rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Kielto-oikeus ei koske asiakasviestintää ja muuta palveluiden yhteydessä palveluiden tarjoamiseksi tapahtuvaa viestintää.

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus vaatia oikaisemaan, poistamaan tai täydentämään rekisterissä oleva, tietojen käsittelyn tarkoituksen kannalta virheelinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto ottamalla yhteys kohdassa 2 ilmoitettuun rekisterinhoitajaan.

Rekisteröity on itse vastuussa antamiensa tietojen oikeellisuudesta ja hänen tulee ilmoittaa, jos hänen antamissaan tiedoissa tapahtuu muutoksia. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä kohdassa 2 ilmoitettuun rekisterinhoitajaan tietojen korjaamiseksi.